Address: No.8 Xuanwumenneni Street, Xicheng District, Beijing,China
Zip Code: 100031
Fax:+86 10 60616923
E-mail: wabmaster@sgid.sgcc.com.cn